โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การบรรยายพิเศษ “แนวทางการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปยุคใหม่”
การอภิปราย “การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 5 สถาบัน”

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-13.30 น.
ณ ห้อง ประชุม 306 ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*