โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร (หลักสูตรผู้ประเมินหน้าใหม่)
รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 มิถุนายน 2562  เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ คณะประมง ชั้น 3 วิทยาเขตบางเขน

วันที่ 4 มิถุนายน 2562

วันที่ 3 มิถุนายน 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*