# สอ.มก. ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.เกษตรศาสตร์ จำกัด
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

2 thoughts on “# สอ.มก. ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

  1. นายศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี

    จัดการดีมากครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*