Category Archives: ประกันคุณภาพ

ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 9.30 – 11.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน (ฉบับแก้ไข)

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ตาม link http://gg.gg/ocp9s 
หรือ  QR Code ด้านล่างนี้

การประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ

การประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ม.เกษตรศาสตร์
ผ่านระบบ Cisco Webex
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.30-11.00 น.

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30-12.30 น.
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA, OBE

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA
ระยะที่ 1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรโดยยึดหลักการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE: Outcome Base Education)
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การอบรมช่วงเช้า

การอบรมช่วงบ่าย

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA, OBE

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA
ระยะที่ 1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรโดยยึดหลักการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE: Outcome Base Education)
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การอบรมวันที่ 8 ก.ค. ช่วงเช้า

การอบรมวันที่ 8 ก.ค. ช่วงบ่าย