การแสดงวิสัยทัศน์ และแถลงนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย

การแสดงวิสัยทัศน์ และแถลงนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย
ของผู้สมัครรับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มก.
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*