แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2557

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา
ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อความเข้าใจแนวทางและเกณฑ์การประเมิน
ตลอดจนแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เอกสารประกอบการชี้แจง (PDF file)

ท่านที่รับชมผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย หากภาพวิดีโอด้านล่างไม่ปรากฎ
กรุณา login ก่อนการรับชม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*