Brand’s Summer Camp 2016
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558

08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
ฟิสิกส์(PAT 2) – อ.สุธี อัสววิมล (พี่โหน่ง)
ชีววิทยา(PAT 2) – ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล
เคมี(O NET) – อ.กรกฤช ศรีวิชัย
ความคิดเชื่อมโยง(GAT) – นพ.เอกบุตร แจววณิชกุล

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*