ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 9.00-13.00 น.
ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*