พิธีส่งมอบงานและการแถลงแนวทางการบริหารและพัฒนา มก.

พิธีส่งมอบงานและการแถลงแนวทางการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 – 10.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
(สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*