ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน (24 พ.ค. 2560)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับ ภาควิชา สาขาวิชา และอาจารย์ ที่ต้องการเป็นผู้ประเมิน ระดับคณะ

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง 303 อาคารคณะประมง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*