วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
รุ่นที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
สำหรับผู้บริหารระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา หรือเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 12-13 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ คณะประมง วิทยาเขตบางเขน

เนื้อหาการอบรมวันที่ 13 มิถุนายน

เนื้อหาการอบรมวันที่ 12 มิถุนายน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*