สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*