การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx

โครงการอบรมชุดความรู้ EdPEx กิจกรรมหลักที่ 1
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx


วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*