กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ บางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*