แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2019 ครั้งที่ 31
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

08.00 – 09.30 น. คณิตศาสตร์ (PAT 1 + วิชาสามัญ)
โดย อ.ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (พี่แท็ป)

09.30 – 11.00 น. ชีววิทยา (O NET + วิชาสามัญ)
โดย อ.อำพล ขวัญพัก (ครูกาแฟ)

11.00 – 12.30 น. ฟิสิกส์ (PAT 2 + วิชาสามัญ)
โดย อ.ธนวัฒน์ ธะนะ

13.30 – 15.00 น. เคมี (PAT 2 + วิชาสามัญ)
โดย ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ

15.00 – 16.30 น. ภาษาไทย (O NET + วิชาสามัญ)
โดย อ.วรธน อนันตวงษ์ (อ.กอล์ฟ)

16.30 – 18.00 น. ชีววิทยา (PAT 2 + วิชาสามัญ)
โดย นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*