สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
เรื่อง “โรคใหม่” สร้าง “โลกใหม่” KU New Normal Life วิถีใหม่ของคน KU
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 9.30-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
แบบประเมินโครงการ

1 thought on “สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*