วิกฤตภัยแล้ง น้ำประปาเค็ม แก้อย่างไร ไม่ตายไว

เสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “วิกฤตภัยแล้ง น้ำประปาเค็ม แก้อย่างไร ไม่ตายไว”
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 13.00-16.00  น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วิทยากรท่านที่ 1 นายสมศักดิ์ ปัสนานนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
วิทยากรท่านที่ 2 รศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
วิทยากรท่านที่ 3 และดำเนินรายการ โดย รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ ภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มก.
ดำเนินรายการโดย ดร. พลพฤกษ์ เรืองจรัส กรรมการสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*