# สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เสวนาพิเศษ เรื่อง “Digital Disruption and Covid-19 Crisis, What’s More? ธุรกิจจะอยู่รอดอย่างไรในยุค Next Normal”

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เสวนาพิเศษ
เรื่อง “Digital Disruption and Covid-19 Crisis, What’s More?
ธุรกิจจะอยู่รอดอย่างไรในยุค Next Normal”
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9:00 – 11:30 น.
ถ่ายทอดจากระบบ Webex meeting (session 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*