# งานประชุมแสดงศักยภาพและผลงานของผู้รับทุนโครงการ Reinventing University

งานประชุมแสดงศักยภาพและผลงานของผู้รับทุนโครงการ Reinventing University
“KU’s Future through the Reinventing University Program”
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566
เวลา 9.00 น – 17.00 น.
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*