# การเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการเฉพาะด้าน

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566
เวลา 9:00-17:00 น.

แนวทางการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านนวัตกรรม
โดย ศาสตราจารย์ ดร.พดุงศักดิ์ รัตนเดโช

แนวทางการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านการสอน
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์

แนวทางการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*