# สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.เกษตรศาสตร์ จำกัด ประชุมใหญ่วิสามัญ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.เกษตรศาสตร์ จำกัด ประชุมใหญ่วิสามัญ
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*