# ประชุมชี้แจงนโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและวิทยาเขต ปีการศึกษา 2566

สำนักงานพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมชี้แจงนโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรและวิทยาเขต
ปีการศึกษา 2566
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2567
เวลา 13:30 – 16:30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*