Brand’s Summer Camp 2016
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558

08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
เคมี(PAT 2) – ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ
สังคมศึกษา(O NET) – อ.กนก จันทรา
คณิตศาสตร์(O NET) – อ.อำนาจ มุจนานนท์ (อ.โต้ง)
ฟิสิกส์(O NET) – อ.ธนวัฒน์ ธะนะ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*