ชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เวลา 13.00-16.00  น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*