Brand’s Summer Camp 2017
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559

08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
เคมี(PAT 2) – อ.กฤตน์ ชื่นเป็นนิจ
คณิตศาสตร์(PAT 1) – ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล(พี่แท๊ป)
ฟิสิกส์(O NET) – อ.อภิชัย ใจจิตร ( ครูพี่ฟิวส์)
ภาษาอังกฤษ(O NET & GAT) – อ.วรพงษ์ แสงประเสริฐ (อ.ต๊อบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*