การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืนฯ

งานแถลงข่าวการดำเนินโครงการ
“การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางและการถ่ายโอนความรู้ข้ามพรมแดน (Sustainable Economy Driving of Food Industry by Specialized Personnel Development and Cross Border Knowledge Transfer)”
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*