Category Archives: สหกรณ์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 9.00-13.00 น.
ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สอ.มก 2556

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556  สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี