Category Archives: ประกันคุณภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้ประเมินใหม่)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้ประเมินใหม่)
ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุณอินทรัมพรรย์ คณะประมง
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้ประเมินใหม่)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้ประเมินใหม่)
ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุณอินทรัมพรรย์ คณะประมง
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 (สำหรับเลขานุการ)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2562 (สำหรับเลขานุการ)
ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุณอินทรัมพรรย์ คณะประมง
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้ประเมินใหม่)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้ประเมินใหม่)
ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุณอินทรัมพรรย์ คณะประมง
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาและทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้มีประสบการณ์)
ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุณอินทรัมพรรย์ คณะประมง
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563