ประกวดนวัตกรรม มก. ปี 2552 และรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551

สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.
สัมมนาการประกวดนวัตกรรม มก. ปี 2552
และรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551
วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 เวลา 9.00 -12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*