ทางออกอุตสาหกรรมไก่ไข่…ใครถาม-ใครตอบ…อย่างไร ?

ประชุมวิชาการครั้งที่ 49
สาขาสัตว์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทางออกอุตสาหกรรมไก่ไข่…ใครถาม-ใครตอบ…อย่างไร ?”
วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*