Brand’s Summer Camp 2017
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559

08.00-10.00 น.
10.00-13.00 น.*
14.00-16.00 น.
16.00-18.00 น.
ความคิดเชื่อมโยง(GAT) -อ.สาธร อุพันวัน(พี่เต๋อ)
ภาษาอังกฤษ(O NET & GAT) -อ.สมศรี ธรรมสารโสภณ
เคมี (O NET) -อ.กรกฤช ศรีวิชัย (ครูติ่ง)
ภาษาไทย (O NET) -อ.วรธน อนันตวงษ์(อ.กอล์ฟ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*