แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2019 ครั้งที่ 31
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

08.00 – 09.30 น.
คณิตศาสตร์ (PAT 1 + วิชาสามัญ)
อ.ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ (ครู sup’k)

09.30 – 11.00 น.
ภาษาอังกฤษ (O NET + GAT + วิชาสามัญ)
อ.อริสรา ธนาปกิจ (ครูพี่แนน)

11.00 – 12.30 น.
ความคิดเชื่อมโยง (GAT)
อ.สกาวรัตน์ คงนคร (ครูโบว์)

13.30 – 15.00 น.
สังคมศึกษา (O NET + วิชาสามัญ)
อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี

15.00 – 16.30 น.
ภาษาไทย (O NET + วิชาสามัญ)
อ.นิธิโรจน์ สุวัชรธีรนิล (ครูแจ๊กกี้)

16.30 – 18.00 น.
เคมี (O NET + วิชาสามัญ)
อ.กรกฤช ศรีวิชัย (ครูติ่ง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*