เสวนาพิเศษสาขาพืช เรื่อง “นวัตกรรมการผลิตพืชเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

เสวนาพิเศษสาขาพืช เรื่อง “นวัตกรรมการผลิตพืชเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*