การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

โครงการชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00–12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

QR Code สำหรับสอบถามข้อมูล งานตรวจสอบ สำนักประกัน มก.

นโยบายการขับเคลื่อนหลักสูตรมหาวิทยาลัย
เอกสารประกอบการบรรยาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*