ฝุ่นพิษ PM2.5 กับความรัก

ฝุ่นพิษ PM2.5 กับความรัก
เพื่อมนุษย์ ทั้งคนในรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นอนาคต
จัดโดยสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สมก.)
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*