Ep 3 : การใช้ Line Chatbot สำหรับการสื่อสารและการให้บริการ

โครงการ KU-KM Sharing ประจำปี 2564
เรื่อง Remote working วิถีใหม่แห่งการทำงาน
Ep 3 : การใช้ Line Chatbot สำหรับการสื่อสารและการให้บริการ
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 9.30 – 12.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*