ประชุมชี้แจง การบริหารหลักสูตรเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ประชุมชี้แจง การบริหารหลักสูตรเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. (เดิม) เพื่อความรู้ความเข้าใจในการบริหารหลักสูตร ที่สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564
เวลา 13.10-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี


QR Code เอกสารประกอบการประชุม  
http://gg.gg/ouvvv

 

QR Code ประเมินโครงการ ฯ

http://gg.gg/onh0i

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*