# การสร้างความสุขในที่ทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19

การสร้างความสุขในที่ทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19
บรรยายโดยวิทยากร ผศ.ดร. รัฐสภา แก่นแก้ว
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
จัดโดยสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Webex Meeting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*