# บทบาทผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ต่อการร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย

สัมมนาผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน มก. ในหัวข้อ
“บทบาทผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนต่อการร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย”
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*