# KU Digital Day : ต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน

KU Digital Day : ต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน เฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 9.45 – 15.00 น.
ณ ลานชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ช่วงบ่าย

ช่วงเช้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*