# เสวนาเรื่อง “หายนะภาคเกษตรไทย ใครจะแก้”

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
จัดเสวนาเรื่อง “หายนะภาคเกษตรไทย ใครจะแก้”
วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:30 – 12:00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วิทยากร : หัวหน้าพรรคการเมือง / ผู้แทน
ดำเนินการอภิปราย : รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*