# ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566
เวลา 13:30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*