Tag Archives: วิจัย

สัมมนาเรื่อง ร่วมพัฒนางานวิจัย มก. สู่การแก้ไขปัญหาชาติ

ร่วมพัฒนางานวิจัย มก. สู่การแก้ไขปัญหาชาติ
และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553
ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2554 เวลา 9.00-12.15 น.
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ช่วงที่ 1 จุดเปลี่ยนงานวิจัยไทย : ความท้าทายของ มก.
โดย รศ. ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่วงที่2
งานวิจัย มก. : ความจริงที่ต้องรู้
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ช่วงที่ 3
KUForest ปลายน้ำของ Workflow สวพ.มก. ในการบริหารและการประกันคุณภาพ
โดย รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ส.วิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ช่วงที่ 4
พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553

10 ขั้นง่ายๆ วิจัยจากงานประจำ

“เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ” 10 ขั้นง่ายๆ วิจัยจากงานประจำ

โดย : นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

อ้างอิงจาก http://r2r.hsri.or.th/portfolio/detail.php?id=22&key=r2rportfoilo

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การสร้างคุณค่างานประจำให้เป็นงานวิจัย”

บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวคิดและเทคนิคการสร้างและพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์บุคลากร มก. เรื่อง “การสร้างคุณค่างานประจำให้เป็นงานวิจัย”

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2554 เวลา 8.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี