คลังวิดีโอ

ON AIR

สัมมนาทางวิชาการครูและอาจารย์แนะแนว
เรื่อง “แนะแนวเจาะลึกทางเลือกการศึกษา สู่อาชีพมาแรงในอนาคต”
วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 8.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การบรรยายพิเศษระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “สกว. กับ มก. : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ

วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 2

ประกันคุณภาพ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ประจำปีการศึกษา 2556

วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 2

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557
เรื่อง “ทิศทางการเรียนการสอนสำหรับนิสิต Generation Z”
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1


โครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 3
เรื่อง “Best Practice การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพ”
วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์


โครงการประชุมสัมมนา
เรื่อง “การเตรียมตัวเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”
วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี