ON AIR


วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563


โครงการ กบข. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่สมาชิก
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
เรื่อง “โรคใหม่” สร้าง “โลกใหม่” KU New Normal Life วิถีใหม่ของคน KU
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 9.30-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

 


วันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ครบรอบ 1 ปี
ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการเรียนการสอนในเชิงบูรณาการศาสตร์”
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-10.00 น.
ณ ห้องประชุม STEM ชั้น 7 อาคารระพี สาคริก


สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.เกษตรศาสตร์ จำกัด
จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท CISCO และ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
จัดสัมมนาเพื่อฝึกอบรมการใช้งาน Cisco Webex สำหรับสถาบันการศึกษา
และการใช้งานในการเป็น Host เพื่อการประชุมและการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่าน Webex


การอบรมเตรียมความพร้อม
โครงการพัฒนาและทดสอบสมรรถนะความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
สำหรับนิสิต และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก.
วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง 306 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์


โครงการฝึกอบรม เรื่อง
พนักงานมหาวิทยาลัยกับความก้าวหน้าในอาชีพ
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


ประกาศการตรวจนับคะแนน เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.40 – 18.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


การเสวนา “ประกาศ ก.พ.อ.63 เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการใหม่
มีผลกระทบอย่างไรกับอาจารย์ มก.”
วันพุธที่ 8 ก.ค. 63 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์
อาคารสารนิเทศ 50 ปี