ON AIR

Visit of Ambassadors from South Asian, Middle East and African Affairs to Kasetsart University Kamphaeng Sean Campus
Hosted by Education Administration Division Kasetsart University
on Thursday, September 15, 2022
9:00-15:00เสวนาทางวิชาการ “น้ำท่วมไทย…เพราะฝนตกหนักเกินไป…หรือไร้การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ”

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565
เวลา 13:30 – 16:00 น.


งานประชุมทางวิชาการระดับชาติ
ด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565

เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษาทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และผ่านระบบ Webex meeting


พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาวิชาการ ด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565
เวลา 9:00 – 11:00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Webex Meeting


เสวนาทางวิชาการเรื่อง “ชี้ทางออก…สภาวะเงินเฟ้อและความมั่นคงทางด้านอาหาร”
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
เวลา 13:00-15:00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Zoom Meeting


นิทรรศการเรื่อง “วัคซีน มก. เพื่อเกษตรกรรมไทย”
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565
ณ ห้องโถงหน้าห้องประชุม 1 ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
ประจำปีการศึกษา 2565
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565


สัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2565
เรื่อง ทิศทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังโควิด-19
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00-12:30
ณ หอประชุมใหญ่ บางเขน


KU Digital Day : ต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน เฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 9.45 – 15.00 น.
ณ ลานชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


งานสัมมนา “จุดประกายความคิด การประมูลสิทธิ์และการจัดประชุมนานาชาติ”
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)


สัมมนาผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน มก. ในหัวข้อ
“บทบาทผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนต่อการร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย”
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:30 น. โดยเป็นการประชุมแบบ Online ผ่านระบบ Webex และ Onsite ที่ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
เริ่มออกอากาศเวลา 13:30 น.


การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
ของผู้รับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Zoom Meeting


เสวนาวิชาการ “ผลจากสงคราม!!! วิกฤตปุ๋ยแพงกับแสงที่ปลายอุโมงค์: ทางเลือกทางรอดของเกษตรกรและผู้ค้าของไทย”
วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 9:00-12:00 น.
ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Zoom Meeting


เปิดร้าน THE PREMIUM @KU
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565
ณ ร้าน THE PREMIUM @KU
บริเวณประตูงามวงศ์วาน 3


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565


การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
ของผู้รับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Zoom Meeting


การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
ของผู้รับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Zoom Meeting


การสร้างความสุขในที่ทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19
บรรยายโดยวิทยากร ผศ.ดร. รัฐสภา แก่นแก้ว
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
จัดโดยสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Webex Meeting


แถลงข่าว เรื่อง เกษตรชี้…อาหารวัวนมดีมีคุณภาพสูง
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.
รับสัญญาณจากห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์
ผ่านระบบประชุม KU Webex


การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
ของผู้รับการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Zoom Meeting


การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60
ในระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสวนาพิเศษ
เรื่อง “ประเทศไทยกับ COP 26: กลไกขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9:00 – 12:00 น.
ถ่ายทอดจากระบบ Webex meeting (session 1)

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสวนาพิเศษ
เรื่อง “ก้าวสู่สังคมแห่งความเสี่ยง: ความท้าทายใหม่และการเตรียมรับมือ
(Next Risk Society: New Challenges and Preparation)”
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9:00 – 12:00 น.
ถ่ายทอดจากระบบ Webex meeting (session 2)


 

สาขาวิทยาศาสตร์ เสวนาพิเศษ
เรื่อง “ผำและแหนเป็ด: พืชวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจบีซีจี”
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9:00 – 12:00 น.
ถ่ายทอดจากระบบ Webex meeting (session 1)

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เสวนาพิเศษ
เรื่อง “Digital Disruption and Covid-19 Crisis, What’s More?
ธุรกิจจะอยู่รอดอย่างไรในยุค Next Normal”
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9:00 – 11:30 น.
ถ่ายทอดจากระบบ Webex meeting (session 2)

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร บรรยายพิเศษ
เรื่อง “นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรวิถีถัดไป: แผนที่นำทางเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน
(Next Normal Agro-Industry Innovation: Roadmap for Thai
Economy toward Sustainability)”
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9:00 – 12:00 น.
ถ่ายทอดจากระบบ Webex meeting (session 3)

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสวนาพิเศษ
เรื่อง “KU: Step Towards Net Zero Emissions”
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9:00 – 10:45 น.
ถ่ายทอดจากระบบ Webex meeting (session 4)

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ เสวนาพิเศษ
เรื่อง “ชุมชนเกษตร การสร้างโอกาสจากวิถีถัดไปสู่ความยั่งยืน”
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9:00 – 12:00 น.
ถ่ายทอดจากระบบ Webex meeting (session 5)

สาขาประมง เสวนาพิเศษ
เรื่อง “การประมงวิถีถัดไป: ทิศทางเศรษฐกิจบนฐานโลกาภิวัตน์-ท้องถิ่นภิวัตน์
ด้วยมุมมองจากคนในแวดวง (Next Normal Fisheries: Global-Local = “Glocal”
Perspectives from Insiders)”
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9:00 – 12:00 น.
ถ่ายทอดจากระบบ Webex meeting (session 6)

สาขาประมง สัมมนาพิเศษ
เรื่อง “เทคโนโลยีที่กำลังจะมาพลิกโฉมการเพาะเลี้ยงและการประมงในปัจจุบัน
(Coming Up Disruptive Technology in Aquaculture and Fisheries)”
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:00 – 16:00 น.
ถ่ายทอดจากระบบ Webex meeting (session 6)

 


สาขาพืช เสวนาพิเศษ
เรื่อง “ภาคการเกษตรไทย เตรียมความพร้อมอย่างไร
ถ้าประเทศไทยมีกฎหมายในแนว UPOV1991”
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:00 – 16:00 น.
ถ่ายทอดจากระบบ Webex meeting (session 1)


สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสวนาพิเศษ
เรื่อง “ความเป็นไปได้ถึงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์”
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:00 – 15:30 น.
ถ่ายทอดจากระบบ Webex meeting (session 2)


พิธีเปิด การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60
ในระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565

9.10 – 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การแพทย์ยุค Next Normal”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล”

10.00 – 12.00 น. เสวนาพิเศษ เรื่อง “Metaverse กับโลกการศึกษาและวิจัยในอนาคต”


 

Kasetsart-NASA Memorandum of Understanding Celebration Ceremony
แถลงข่าวความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) สหรัฐอเมริกา ในการศึกษาวิจัยด้าน Liquid Crystals ภาคพื้นดินและในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงบนอวกาศ ณ สถานีอวกาศนานาชาติ (Internation Space Station : ISS)
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Online Meeting
ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9:00-12:00 น.


เตรียมพร้อมกับชีวิตใหม่ในโลก Metaverse
คุณเนนิน อนันต์บัญชาชัย
นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย
ผู้แทนสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13:30 – 15:30 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ KU Webex meeting


โครงการเฉลิมฉลองนมเกษตรขึ้นสู่ปีที่ 60
ภายใต้งาน “นมเกษตรทำดีปีที่ 60”
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ถ่ายทอดสัญญาณจากศูนย์ผลิตภัณฑ์นม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการ
ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องกำพล อดุลวิทย์ ผ่านระบบ Zoom Meeting


การเสวนา หัวข้อ “แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ”
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เวลา 09:00 น. ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการ
ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:30 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องกำพล อดุลวิทย์ ผ่านระบบ Zoom Meeting


digital KU   Trend Talk #1-65
Content Creator สร้างสรรค์สื่อให้ทันสมัย
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13:00-15:00 น.
โดย คุณอรรถพล ฟักน้อย
Founder & CEO, Dev Design Corner Co.Ltd.
ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้าน Ditital Marketing


การเสวนา หัวข้อ “ฝ่าวิกฤตการสรรหาหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะและผู้อำนวยการกอง มก.”
วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.เกษตรศาสตร์ จำกัด
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564
วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


การแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษ พระวชิรญาณโกศล
วัดป่าธรรมคีรี จ.นครราชสีมา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 10:00-11:30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


การแถลงข่าว งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565
“เกษตรวิถีใหม่ หลังมหันตภัยโควิด”
วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
.........


โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 3
ระหว่าง มิถุนายน – กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting

หัวข้อที่ 3 การเขียน Research Proposal และ Research Paper ในบริบทใหม่
โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564
เวลา 9.30-12.00 น.

หัวข้อที่ 2 การจัดพิมพ์หนังสือ ตำรา กับสำนักพิมพ์ มก.
โดย ศ.ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564
เวลา 10.00-11.30 น.

หัวข้อที่ 1 การทำวิจัยและการตีพิมพ์บทความวิจัยสำหรับอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ
โดย รศ.ดร.ชไมภัค เตชะอนันต์ และ รศ.ดร.นภาศรี ทิมแย้ม
วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30-16.30 น.