คลังวิดีโอ

ON AIR

ประชุมชี้แจงคู่มือประกันคุณภาพภายใน ระดับส่วนงานสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

วันพฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น
“ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การสรรหาอธิการบดี การแต่งตั้งและถอดถอนคณบดีและรองคณะบดี การแต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ”
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประชุมชี้แจง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
วันพุธที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

“ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
วันพุธที่ 23 ธันวาคม2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ซึ่งมีร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 6 ฉบับ

โครงการสัมมนา เรื่อง “การบริหารการเงินองค์กรและการเงินบุคคล”

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี