คลังวิดีโอ

ON AIR

โครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-16.30 น.
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรังเศส
ประจำประเทศไทย

จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Climate Change and Sustainable Development” Paris Climate 2015

โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Thierry VITEAU

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ตั้งแต่เวลา 9.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
แสดงวิสัยทัศน์และแถลงนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย
ต่อคณะกรรมการสรรหา และบุคลากรมหาวิทยาลัย
ในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ติดตามรับชมย้อนหลังได้แล้ววันนี้