ON AIR

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปี พ.ศ. 2560
ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560
เริ่มออกอากาศเวลาประมาณ 14.30 น.


สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2559
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์


ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
และรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-10.30 น.
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์


ประชุมเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.
ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อชี้แจงกำหนดการประเมิน
20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี


แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2018 ปีที่ 29
วันที่ 5 ตุลาคม 2560


แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2018 ปีที่ 29
วันที่ 4 ตุลาคม 2560


การสรรหาตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์
เพื่อรับฟังการนำเสนอแนวทางบริหารจัดการ จากผู้สมัครการสรรหาคณบดี
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 9.45 น.
ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ บางเขน