คลังวิดีโอ

ON AIR

รับฟังสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการการประเมินฯ
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น
“ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2557

ประชุมชี้แจง ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
และร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
ทั้งในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี