ON AIR

เสวนาทางวิชาการ “ทะเลสีเขียว…มหันตภัยร้ายกว่าที่คิด”
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
เวลา 9:30 น – 12:00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจาก ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


เสวนาทางวิชาการ “จบปัญหา…โซเชี่ยลดูดเงิน & แก๊งคอลเซ็นเตอร์”
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566
เวลา 13:00 น – 16:00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจาก ห้องสตูดิโอ ชั้น 3
สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต


งานประชุมแสดงศักยภาพและผลงานของผู้รับทุนโครงการ Reinventing University
“KU’s Future through the Reinventing University Program”
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566
เวลา 9.00 น – 17.00 น.
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


การเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการเฉพาะด้าน
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566
เวลา 9:00-17:00 น.

รับสัญญาณถ่ายทอดจากระบบ Webex Meeting


เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “อยู่อย่างไรให้ปลอดภัย…กับเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกบนความเลื่อน(บันไดเลื่อน)…ลอย(ลิฟต์)”
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566
เวลา 13:30-16:00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจาก ห้องสตูดิโอชั้น 3
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


รายงานผลการคัดเลือก กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566
เวลา 17:45 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร นิสิต ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:30-16:00 น.
ณ ห้อง ประชุมสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ 50 ปี


การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566
เวลา 8:30 – 16:00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


ประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566
ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี : การพัฒนาการศึกษาสู่การขับเคลื่อนประเทศไทย
การอภิปรายเรื่อง บทบาทอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา ในการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ใหม่ด้วย AI
ณ ห้อง ประชุมสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 9:00-12:00 น.


60 ปี นมเกษตรเพื่อ นนทรีปีที่ 80 : สุขภาวะที่ดีสร้างได้ด้วยตัวคุณ
เสวนา/สัมมนาทางวิชาการ “KU Milk Standard for the Next Well Bening”
ณ ห้อง ประชุมสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 9:00-12:00 น.


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566
เวลา 13:30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท โปรเฟสชั่นแนล  ลาโบทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด
เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเรียน การสอน การวิจัย การให้บริการตรวจวินิจฉัยทางด้านสัตวแพทย์และการให้บริการห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566
เวลา 13.30 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
จัดเสวนาเรื่อง “หายนะภาคเกษตรไทย ใครจะแก้”
วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:30 – 12:00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วิทยากร : หัวหน้าพรรคการเมือง / ผู้แทน
ดำเนินการอภิปราย : รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช


โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญรับฟัง “มก. เปิดโลกตะวันออกกลาง อาหรับและซาอุดิอาระเบีย”
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13:30-15:30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร


เสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “กัมมันตรังซีเซียม-137…หายนะใกล้ตัว”

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น
ณ ห้องสตูดิโอชั้น 3 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


เสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “ไข้หวัดนก…ไม่ต้องตระหนก…แต่ต้องตระหนัก”
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น
ณ ห้องสตูดิโอชั้น 3 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมนโยบาย
No Gift Policy
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13:00-13:30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


สภาพนักงาน มก. จัดโครงการแบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีวาระครบ 80 ปี
เรื่อง “วางแผนการเงินอย่างไร มีเงินใช้ตลอดชีวิต”
วิทยากรบรรยาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ จากภาควิชาสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566
ตั้งแต่เวลา 09:00 – 12:00 น.


งานประชุมวิชาการครั้งที่ 61
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 (ภาคเช้า)

Session 1
สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

เสวนาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ไทย ขับเคลื่อนด้วย SDGs เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน”
9:30-12:00 น.

Session 3
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เสวนาพิเศษ เรื่อง “หมอสังคม: สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อความผาสุกอย่างยั่งยืน (Social Physician: Social Sciences and Humanities for Sustainable Well-being)
9:00-12:00 น.


งานประชุมวิชาการครั้งที่ 61
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 (ภาคบ่าย)

Session 4
สาขาพืช
เสวนาพิเศษ เรื่อง “ความเสี่ยงในการผลิตทางการเกษตรภายใต้สภาพอากาศสุดขั้ว (Risks on crop production under the climate change)”
13:00-16:30 น.

Session 7
สาขาประมง
สัมมนาพิเศษ เรื่อง “การวิจัยและเทคโนโลยีแนวหน้าด้านการประมงสู่สุขภาวะอย่างยั่งยืน (Frontier fisheries research and technologies towards well-being sustainability)”
13:00-16:30 น.


งานประชุมวิชาการครั้งที่ 61
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 (ภาคเช้า)

Session 1
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บรรยายพิเศษ เรื่อง “Carbon footprint and carbon  neutrality in action”
9:00-12:00 น.

Session 2
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
บรรยายพิเศษ เรื่อง “วิสัยทัศน์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตร: การเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน (Agro-Industrial research vision and innovation: The transformation towards sustainability)”
9:00-12:00 น.

Session 3
สาขาวิทยาศาสตร์
เสวนาพิเศษ เรื่อง “สถานะของทรัพยากรชีวภาพสัตว์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพหนึ่งเดียว และเศรษฐกิจชีวภาพ ภายใต้วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The status of animal bioresource for food security, one health and bioeconomy under the climate change crisis)”
9:00-12:00 น.

Session 6
สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
เสวนาพิเศษ เรื่อง “สานศาสตร์ สร้างสุขอย่างยั่งยืน”
9:00-12:00 น.

Session 7
สาขาประมง
เสวนาพิเศษ เรื่อง “การประมงไทยสู่การพัฒนาด้านสุขภาวะอย่างยั่งยืน ด้วยมุมมองจากคนในแวดวง (Thai Fisheries towards development for well-being sustainability from insider)”
9:00-12:00 น.


พิธีเปิดประชุมวิชาการครั้งที่ 61
ปาฐกถาพิเศษ “คิดโจทย์วิจัย ให้ได้ประโยชน์อย่างยั่งยืน”
เสวนาพิเศษ “เกษตรศาสตร์กับการก้าวเป็นผู้นำด้านเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม”
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 9:00-12:00 น.


ภาคบ่าย
Session1
เสวนาพิเศษ เรื่อง “อนุรักษ์ พัฒนา ควายไทย .. แบบไหนถึงจะยั่งยืน .. ?

(Conservation and development of Thai buffaloes .. which one will be sustainable ..?)”
13:00-16:00 น.


 

 

 

.