คลังวิดีโอ

ON AIR

เสวนา การรายงานผลการดำเนินงานของกระบวนการเชิงระบบ
ในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
เพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระสูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี

โครงการประชุมชี้แจงเรื่อง “สภามหาวิทยาลัย มก. พบประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การอภิปราย “การเตรียมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”
วันที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงคู่มือการบริหารคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแนวปฏิบัติ
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ สำนักอธิการบดี
ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประชุมชี้แจงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมายในอาคารควบคุมของรัฐ
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 9.30-12.30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 2