ON AIR

ประชุมเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.
ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อชี้แจงกำหนดการประเมิน
20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี


แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2018 ปีที่ 29
วันที่ 5 ตุลาคม 2560


แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2018 ปีที่ 29
วันที่ 4 ตุลาคม 2560


การสรรหาตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์
เพื่อรับฟังการนำเสนอแนวทางบริหารจัดการ จากผู้สมัครการสรรหาคณบดี
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 9.45 น.
ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ บางเขน


โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2561
(แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2018 ปีที่ 29)
การประชุมสัมมนาวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ
เรื่อง “ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2561
Thai University Central Admission System (TCAS)”
ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ และวิทยาเขต
ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ได้รับทราบแนวทางการประเมินฯ และดำเนินการได้สอดคล้องเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


งานวันคล้ายสถาปนาครบรอบปีที่ 21 มก.ฉกส.
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์
อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร