ON AIR

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับ ภาควิชา สาขาวิชา และอาจารย์ ที่ต้องการเป็นผู้ประเมิน ระดับคณะ

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง 303 อาคารคณะประมง


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับ ภาควิชา สาขาวิชา หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตร
อยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ. ได้

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง 303 อาคารคณะปรมง


การป้องกันปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน : การจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิทยากรจาก ปปช.

ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


ปาฐกถาพิเศษ
“การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ”
โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.30 น.
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน