ON AIR

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายในและเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ได้รับทราบแนวทางการประเมินฯ และดำเนินการได้สอดคล้องเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00-12.00
ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร


โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปี 2560
เรื่อง “อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0”

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขน
และถ่ายทอด


สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” (สายวิทยาศาสตร์ฯ)
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 – 12.15 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์


สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” (สายสังคมศาสตร์)
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 – 12.15 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์