ON AIR

อบรมออนไลน์ หัวข้อ SDGs : การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
โดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

เวลา 10.00-12.00 น.


เทปบันทึก การประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ม.เกษตรศาสตร์
ผ่านระบบ Cisco Webex
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.30-11.00 น.การจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

ในรายวิชา วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศรรตวรรษที่ 21
(Circular Lifestyle for the 21st  Century)
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 9:00 – 15:45 น.


ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
จัดอบรมสัมมนา ในหัวข้อ MATLAB Deep Learning Hands-on Workshop
ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-16.00 น.
ณ อาคาร 19 ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม (ใหม่) ชั้น 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน


โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30-12.30 น.
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


งานเสวนาวิชาการ
หัวข้อ”ภาคีเครือข่ายกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก: บทเรียนจากพื้นที่”
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


สรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มก. ปี 2563
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
เวลา 8.30 – 15.00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากอาคารจักรพันธ์ วิทยาเขตบางเขน


มก. พร้อมหรือยัง? สำหรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก คีรีโต
ที่ปรึกษาสำนักบริการคอมพิวเตอร์
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00-16:00 น.
ณ ห้อง 408 ชั้น 4 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563