ON AIR

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์


ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
และรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในรอบปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-10.30 น.
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปี พ.ศ. 2561
วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561


โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

เรื่อง “รวมใจรัก สร้างพลังศรัทธา พัฒนา มก.”
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 9.00-12.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี


นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดทำงบประมาณ
และการบริหารงบประมาณภาครัฐ
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยกองแผนงาน สำนักอธิการบดี


โครงการกิจกรรมบรรยายธรรมครั้งที่ 3
ในหัวข้อ “ปฐมธรรมจากพุทธวจนเพื่อการดำรงชีวิต”

โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล ประธานสงฆ์ วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง 10
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยหน่วยส่งเสริมวัฒนธรรมและคุณธรรมนิสิต กองกิจการนิสิต
ร่วมกับมูลนิธิพุทธเกษตร


สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Fast Track สู่ตำแหน่งชำนาญการ”
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์