ON AIR

การประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561
เรื่อง “พลิกโฉมอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล”
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


โครงการชี้แจงการทำหน้าที่เลขานุการคณะประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทีมเลขานุการ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี


การประชุมเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “อาหารปลอดภัย จากผู้ผลิต..ถึงผู้บริโภคอย่างไร”
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


KU KM by KU Workplace
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง 406


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
สำหรับผู้บริหารระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา หรือเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 2 วันจันทร์ที่ 12-13 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ คณะประมง วิทยาเขตบางเขน


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแถลงข่าว
เรื่อง “ผลกระทบตลาดดิจิตอลที่มีต่อภาคเกษตร”

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 11.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ประจำปี 2560
สำหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับหลักสูตร
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
เวลา 8.30 – 16.30 น.  ณ คณะประมง วิทยาเขตบางเขน