ON AIR

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. จัดประชุมใหญ่สามัญ ปี 2567
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567
เวลา 13:30 น.
Onsite ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล


โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2567
เรื่อง FUTURE DESIGN FOR SMART THAI AND GLOBAL CITIZEN
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


เสวนาทางวิชาการ เรื่อง
บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย…ร้ายสุดขั้วปอด
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567
เวลา 13:30-16:00 น.

ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องสตูดิโอ ชั้น 3
สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มก.


โครงการยกระดับขีดความสามารถระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านการเกษตร อาหาร และความหลากหลายชีวภาพ
สำหรับการบูรณาการ ภายใต้พลวัตรของเศรษฐกิจ BCG ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ 4

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567
เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ Auditorium 306 ชั้น 3
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


การเชื่อมโยงหลักสูตรอุดมศึกษาและสมรรถนะผู้เรียน สู่เป้าหมายอาชีพในอนาคต
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
เวลา 09:00-12:00 น.
ณ ห้อง 306 สำนักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดโดย: วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มก.


นำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


สัมมนาวิชาการของภาคีสหกรณ์บางเขน พ.ศ. 2567
การปรับตัวของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อนโยบายของรัฐที่กำกับดูแลสหกรณ์
วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9:00-12:00 น.
ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเรียนเชิญบุคลากร มก. และผู้สนใจ
เข้ารับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหา
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เสวนาพิเศษ เรื่อง “Anthropocene ในทวิวัจน์ของนักมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
(On Anthropocene: A Dialogue between Humanities and Social Sciences)
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567
Breakout session 3
ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสวนาพิเศษ เรื่อง “พลิกโฉมการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมไม้..
สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน”
(Transforming the Wood-based Industry towards Carbon Neutrality)
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567
Breakout session 4
ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 อาคารวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์สาขาประมง
สัมมนาพิเศษ เรื่อง “การวิจัยและเทคโนโลยีแนวหน้าด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน”
(Frontier Research and Technology in Fisheries and Aquaculture toward
Carbon Neutrality)
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น.
Breakout session 6
ห้อง 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง

 

สาขาวิทยาศาสตร์
เสวนาพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีการกักเก็บคาร์บอนสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน”
(Carbon Storage and technology toward Carbon Neutrality)
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น.
Breakout session 1
ห้อง 306 สํานักบริการคอมพิวเตอร์

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
เสวนาพิเศษ เรื่อง “ความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างยั่งยืน: โอกาสและความท้าทาย
ของภาคการเกษตร”
(Sustainable Carbon Neutrality: Opportunities and Challenges in Agriculture)
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น.
Breakout session 5
ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

สาขาประมง
เสวนาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการประมงไทยในบริบทความเป็นกลางทางคาร์บอน”
(Carbon Neutrality Outlooks for Thailand’s Fisheries)
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น.
Breakout session 6
ห้อง 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
เสวนาพิเศษ เรื่อง “อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความกินดีอยู่ดี”
(Smart Agro-industry for Sustainable Well-being)
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น.
Breakout session 7
ห้องโถงแห่งปราชญ์ (5419) ชั้น 4 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 


พิธีเปิดประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 62
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Webex

สาขาพืช เสวนาพิเศษ
เรื่อง “ทางรอด รับมือ เอลนีโญ” (El Niño and Its Impact on Agriculture)
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 13.00-16.00 น.
ห้อง 306 สํานักบริการคอมพิวเตอร์

สาขาเศรษฐศาสตร์ เสวนาพิเศษ
เรื่อง “Innovation through and Beyond SDGs: Lesson Learned from Green Businesses”
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567  13.00-16.00 น.
ห้อง 408 สํานักบริการคอมพิวเตอร์

สาขาสัตว์ เสวนาพิเศษ
เรื่อง “โอกาสและความท้าทายในการพัฒนาพันธุ์และธุรกิจกระบือไทย”
(Opportunity and Challenge in Genetic and Business Improvement of Thai Swamp Buffalo)
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567  13.00-16.00 น.
ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

 


สำนักงานพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมชี้แจงนโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและวิทยาเขต
ปีการศึกษา 2566
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2567
เวลา 13:30 – 16:30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting


เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “อำนาจละมุน (Soft Power ) อุตสาหกรรมดนตรีและเพลงไทย”
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 9.30 – 12.00 น.
ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น3
สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.เกษตรศาสตร์ จำกัด ประชุมใหญ่วิสามัญ
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.เกษตรศาสตร์ จำกัด
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


กิจกรรมประกวดแนวคิด “KU BCG Ideation Challenge 2023”
การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มอาการ และไม่ใช่อาหาร (Food / Non-Food)
ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2567
เวลา 9:40-15:00 น.
ณ ห้องประชุม 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting


โครงการประชุมการสร้างแรงบันดาลใจ และบรรยายเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (รุ่นที่ 4)
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567
ณ ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี และระบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco WebEx


เสวนาทางวิชาการ เรื่อง
“รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน…ทำไมเรื่องเยอะจัง?”
วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13:30-16:00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจาก ห้องสตูดิโอ ชั้น 3
สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน