ON AIR

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
เรื่อง “รวมใจรัก สร้างพลังศรัทธา พัฒนา มก.”
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 9.00-12.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี


นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดทำงบประมาณ
และการบริหารงบประมาณภาครัฐ
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยกองแผนงาน สำนักอธิการบดี


โครงการกิจกรรมบรรยายธรรมครั้งที่ 3
ในหัวข้อ “ปฐมธรรมจากพุทธวจนเพื่อการดำรงชีวิต”

โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล ประธานสงฆ์ วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง 10
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยหน่วยส่งเสริมวัฒนธรรมและคุณธรรมนิสิต กองกิจการนิสิต
ร่วมกับมูลนิธิพุทธเกษตร


สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Fast Track สู่ตำแหน่งชำนาญการ”
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เสวนาวิชาการ หัวข้อ “กระทรวงใหม่ : โอกาสและความท้าทายสำหรับมหาวิทยาลัย”
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย Research University Network Thailand


เสวนาวิชาการ หัวข้อ “เจาะลึกแนวทางการรับรองไม้ยืนต้น 58 ชนิด หลักประกันทางธุรกิจประเภทใหม่”
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยสำนักงานบริการวิชาการ ร่วมกับคณะวนศาสตร์


การประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561
เรื่อง “พลิกโฉมอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล”
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี