Play back

คลังวิดีโอ

ON AIR

ลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 – 15.00 น.
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม สุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสังคมแห่งอนาคต

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือก นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30-16.00 น.
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อนวัตกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

โครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9
ประจำปี 2558

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-13.00 น.
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
(สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)