ON AIR

โครงการสัมมนาทางวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ
เรื่อง “ครูแนะแนวกับการศึกษาไทยยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 4.0”
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 8.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


“กินข้าวไทยให้เป็น เห็นประโยชน์”
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560
เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


“KU 4.0 Smart U Smart Life”
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
เวลา 9.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อการวิจัย
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น.
ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี


โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560