ON AIR


ssssssss


รายการ คุย IT กับพี่เป็ด พี่ต๋อย
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.


TEACH & LEARN FROM HOME
“การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้วย Pivot Table Ep.2”
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563
เวลา 13:00-15:00 น.


TEACH & LEARN FROM HOME
“การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้วย Pivot Table Ep.1”
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563
เวลา 13:00-15:00 น.


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพลอดุลย์วิทย์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน


รายการ คุย IT กับพี่เป็ด พี่ต๋อย
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.


TEACH & LEARN FROM HOME
“Collaborate Working with KU Google Ep.3”
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563
เวลา 13:00-15:00 น.

TEACH & LEARN FROM HOME
“Collaborate Working with KU Google Ep.2”
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563
เวลา 13:00-15:00 น.

TEACH & LEARN FROM HOME
“Collaborate Working with KU Google Ep.1”
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563
เวลา 13:00-15:00 น.


รายการ คุย IT กับพี่เป็ด พี่ต๋อย
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.


การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 10.40 – 16.30 น.
ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์


รายการ คุย IT กับพี่เป็ด พี่ต๋อย
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.


รายการ คุย IT กับพี่เป็ด พี่ต๋อย
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.


รายการ คุย IT กับพี่เป็ด พี่ต๋อย
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.


รายการ คุย IT กับพี่เป็ด พี่ต๋อย
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.


รายการ คุย IT กับพี่เป็ด พี่ต๋อย
วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.


รายการ คุย IT กับพี่เป็ด พี่ต๋อย
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.


TEACH & LEARN FROM HOME
“SPOC with KU Google for Education Ep.04”
YouTube Curator รวบรวมสื่อการสอน (Video Clip) เพื่อการศึกษาจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ และจัดเป็นหมวดหมู่ (Playlists)
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
เวลา 10:00-12:00 น.


รายการ คุย IT กับพี่เป็ด พี่ต๋อย
วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.


TEACH & LEARN FROM HOME
“SPOC with KU Google for Education Ep.03”
แนะนำการสร้างสไลด์ด้วย Google Slides และใช้ [Add-ons] Pear Desk สร้าง Interactive slides
วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563
เวลา 10:00-12:00 น.


รายการ คุย IT กับพี่เป็ด พี่ต๋อย
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.
ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.


TEACH & LEARN FROM HOME
“SPOC with KU Google for Education Ep.02”
live streaming สอนแบบ 2 Way Communication และ
ผลิตสื่อการสอนแบบ (short) Video Clip
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563
เวลา 10:00-12:00 น.


รายการ คุย IT กับพี่เป็ด พี่ต๋อย
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.
ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.


TEACH & LEARN FROM HOME
“SPOC with KU Google for Education Ep.01”
สร้าง LMS platform ในรูปแบบ Small Private Online Course ด้วย Google Classroom
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563
เวลา 10:00-12:00 น.00


TEACH & LEARN FROM HOME
“Online Examination with Google Form”
แนะนำการสร้างข้อสอบแบบปรนัยด้วย Google Form และข้อสอบแบบอัตนัยด้วย google เอกสาร (ระดับพื้นฐาน – ปานกลาง)
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563
เวลา 10:00-12:00 น.


รู้ทันข่าวลวง (Fake News)
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563
เวลา 13.30-15.30 น.

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน


สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนะนำการใช้เครื่องมือ สำหรับใช้ในการเรียนการสอน การสอบ การประชุม Online
ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
ห้องอบรม 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้ประเมินใหม่)
ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุณอินทรัมพรรย์ คณะประมง
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2562 (สำหรับเลขานุการ)
ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุณอินทรัมพรรย์ คณะประมง
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาและทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้มีประสบการณ์)
ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุณอินทรัมพรรย์ คณะประมง
รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

รุ่นที่ 4 วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563


โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-16.30 น.
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


ฝุ่นพิษ PM2.5 กับความรัก
เพื่อมนุษย์ทั้งคนในรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นอนาคต
จัดโดยสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สมก.)
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี


บรรยายพิเศษ สาขาศึกษาศาสตร์
เรื่อง “การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างยั่งยืน”
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


บรรยายพิเศษ สาขาประมง
Theme “ทรัพยากรประมงภายใต้วิกฤตการณ์รูปแบบใหม่ (Fisheries resources under emerging threats)”
ในหัวข้อเรื่อง “ไมโครพลาสติก: ภัยใกล้ตัวที่ต้องทำความรู้จัก (Microplastics: So you think you know it?)”
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-15.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


สามารถรับชมย้อนหลังได้แล้ววันนี้
โครงการชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00–12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


อภิปรายพิเศษ สาขาประมง
เรื่อง “วิกฤตขยะทะเลไทย (Marine debris crisis)”
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


เสวนาพิเศษสาขาพืช เรื่อง “นวัตกรรมการผลิตพืชเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 58 และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมสร้างสรรค์ไทย เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Inno-creative Thailand for Sustainable Development Goals (SDGs))


สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.เกษตรศาสตร์ จำกัด
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 44 ตัวบ่งชี้
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่
ในมหาวิทยาลัยกลุ่มกรุงเทพมหานคร

โดย คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


การบรรยายพิเศษเรื่อง Business Model Generation: A Practical Guide to Design Tomorrow’s Innovation Driven Enterprise
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมละอองฟ้า ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี และ ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม


โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี


การเสวนาวิชาการ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


สรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มก. ปี 2562
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
เวลา 8.30 – 15.00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากอาคารจักรพันธ์ วิทยาเขตบางเขน


แนวทางการเสนอของบประมาณด้าน ววน.
ในลักษณะทุนสนับสนุนงานพื้นฐานและทุนสนับสนุนเชิงกลยุทธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-11.30 น.


สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00-15.00 น.
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์


การประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
และรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในรอบปีการศึกษา 2561
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-11.00 น.
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


การประกาศผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนแทนตำแหน่งที่ว่าง
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. โดยประมาณ


เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ถ้าแบน 3 สาร อะไรจะเกิดขึ้นกับภาคเกษตรกรรมไทย”
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน


การแสดงวิสัยทัศน์
ผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
แทนตำแหน่งที่ว่าง
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2019 ครั้งที่ 31
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปี พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562