คลังวิดีโอ

ON AIR

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558
เรื่อง “Kasetsart University : The Autonomous University That Shapes The Future”
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1

โครงการชี้แจงการทำหน้าที่เลขานุการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพี สาคริก

เสวนา การรายงานผลการดำเนินงานของกระบวนการเชิงระบบ
ในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
เพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระสูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี

โครงการประชุมชี้แจงเรื่อง “สภามหาวิทยาลัย มก. พบประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การอภิปราย “การเตรียมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”
วันที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงคู่มือการบริหารคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแนวปฏิบัติ
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1