Play back

คลังวิดีโอ

ON AIR

การประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
“การผลิตบัณฑิตเพื่อการแข่งขันในศตวรรษที่ 21”
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

สำนักงานประกันคุณภาพ จัดประชุมชี้แจง
“แนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร สำหรับการประเมินฯ ประจำปีการศึกษา 2558”
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

โครงการประชุมชี้แจง
“การทำหน้าที่เลขานุการผู้ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558”
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 – 15.00 น.
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม สุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสังคมแห่งอนาคต

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือก นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี