Play back

คลังวิดีโอ

ON AIR

ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น “ร่างข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา”
วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน เกษตรศาสตร์ – มหิดล – กองทัพเรือ – ธรรมศาสตร์
การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความมั่นคงทางทรัพยากรในภาวะโลกร้อนและภัยแล้ง”
เวลา 9.30-10.15 น.

เสวนาพิเศษ เรื่อง “คนไทยจะอยู่อย่างไรเมื่อต้องแย่งใช้ทรัพยากรในภาวะโลกร้อนและภัยแล้ง”
เวลา 10.15-12.30 น.

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

สำนักงานประกันคุณภาพ จัดประชุมชี้แจง
“แนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
ประจำปีการศึกษา 2558”

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน (แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2017)
พ.ศ. 2559 สัมมนาทางวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ
เรื่อง “แนวโน้มและผลกระทบทางการศึกษาในยุค Digital Economy”

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
“การผลิตบัณฑิตเพื่อการแข่งขันในศตวรรษที่ 21”
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี