ON AIR

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.เกษตรศาสตร์ จำกัด
จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท CISCO และ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
จัดสัมมนาเพื่อฝึกอบรมการใช้งาน Cisco Webex สำหรับสถาบันการศึกษา
และการใช้งานในการเป็น Host เพื่อการประชุมและการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่าน Webex


การอบรมเตรียมความพร้อม
โครงการพัฒนาและทดสอบสมรรถนะความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
สำหรับนิสิต และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก.
วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง 306 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์


โครงการฝึกอบรม เรื่อง
พนักงานมหาวิทยาลัยกับความก้าวหน้าในอาชีพ
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


ประกาศการตรวจนับคะแนน เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.40 – 18.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


การเสวนา “ประกาศ ก.พ.อ.63 เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการใหม่
มีผลกระทบอย่างไรกับอาจารย์ มก.”
วันพุธที่ 8 ก.ค. 63 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์
อาคารสารนิเทศ 50 ปีการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.45 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจรับฟัง วิสัยทัศน์การทำหน้าที่ในฐานะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


รายการ คุย IT กับพี่เป็ด พี่ต๋อย
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน  2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.


วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์
จัดโครงการเตรียมความพร้อม
“การสอนออนไลน์ด้วยระบบ eduFarm” (ฟาร์มเรียนรู้ มก.)
รอบที่ 3 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เวลา 9.00 – 16.00 น.


วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์
จัดโครงการเตรียมความพร้อม
“การสอนออนไลน์ด้วยระบบ eduFarm” (ฟาร์มเรียนรู้ มก.)
รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เวลา 9.00 – 16.00 น.


วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์
จัดโครงการเตรียมความพร้อม
“การสอนออนไลน์ด้วยระบบ eduFarm” (ฟาร์มเรียนรู้ มก.)
รอบที่ 1 วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เวลา 9.00 – 16.00 น.

..