คลังวิดีโอ

ON AIR

เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรังเศส
ประจำประเทศไทย

จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Climate Change and Sustainable Development” Paris Climate 2015

โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Thierry VITEAU

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ตั้งแต่เวลา 9.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
แสดงวิสัยทัศน์และแถลงนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย
ต่อคณะกรรมการสรรหา และบุคลากรมหาวิทยาลัย
ในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ติดตามรับชมย้อนหลังได้แล้ววันนี้