ON AIR

การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่
ในมหาวิทยาลัยกลุ่มกรุงเทพมหานคร

โดย คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


การบรรยายพิเศษเรื่อง Business Model Generation: A Practical Guide to Design Tomorrow’s Innovation Driven Enterprise
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมละอองฟ้า ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี และ ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม


โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี


การเสวนาวิชาการ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


สรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มก. ปี 2562
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
เวลา 8.30 – 15.00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากอาคารจักรพันธ์ วิทยาเขตบางเขน


แนวทางการเสนอของบประมาณด้าน ววน.
ในลักษณะทุนสนับสนุนงานพื้นฐานและทุนสนับสนุนเชิงกลยุทธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-11.30 น.


สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00-15.00 น.
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์


การประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
และรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในรอบปีการศึกษา 2561
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-11.00 น.
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


การประกาศผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนแทนตำแหน่งที่ว่าง
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. โดยประมาณ


เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ถ้าแบน 3 สาร อะไรจะเกิดขึ้นกับภาคเกษตรกรรมไทย”
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน


การแสดงวิสัยทัศน์
ผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
แทนตำแหน่งที่ว่าง
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2019 ครั้งที่ 31
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปี พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562


สำนักงานบริการวิชาการ จัดการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “ไทยปลูกได้แน่หรือ กัญชา-กัญชง”

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


สำนักงานบริการวิชาการ จัดการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “วางอนาคตการบริหารจัดการน้ำไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


โครงการสัมมนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เรื่อง “ความท้าทายของอุดมศึกษากับการบริหารความเสี่ยงในระบบ ERM”

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 9.00-12.30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


การแสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 


โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
เรื่อง “สร้างความภูมิใจ ร่วมเปลี่ยนแปลงใหม่ มก. ก้าวไกลอย่างยั่งยืน”

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 8.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


โครงการสัมมนาทางวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ
เรื่อง “ครูแนะแนวกับทิศทางการอุดมศึกษายุคใหม่”
และแถลงข่าวโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ 31
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 8.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่พึงประสงค์

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 


ปฐมนิเทศโครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ รุ่นที่ 14
ปีการศึกษา 2562
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมทวี ญาณสุคนธ์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์


ประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2562
เรื่อง “Digital Education and Learning for the Future”

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตบางเขน


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2561

ตามเกณฑ์ สกอ. (ผู้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมิน ฯ)
รุ่นที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.
รุ่นที่ 2 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ คณะประมง ชั้น 3 วิทยาเขตบางเขน


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2561

ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร (หลักสูตรผู้ประเมินหน้าใหม่)
รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 มิถุนายน 2562  เวลา 8.30 – 16.30 น.
รุ่นที่ 2 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2562  เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ คณะประมง ชั้น 3 วิทยาเขตบางเขน


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2561

ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร (หลักสูตรทบทวน)
รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562  เวลา 8.30 – 16.30 น.
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562  เวลา 8.30 – 16.30 น.
รุ่นที่ 3 วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562  เวลา 8.30 – 16.30 น.
รุ่นที่ 4 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562  เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ คณะประมง ชั้น 3 วิทยาเขตบางเขน


สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง “การชี้แจงเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ของสายวิชาการตามเกณฑ์ กพอ. ใหม่”

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย”

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์