คลังวิดีโอ

ON AIR

โครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 3
เรื่อง “Best Practice การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพ”
วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์


โครงการประชุมสัมมนา
เรื่อง “การเตรียมตัวเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”
วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52
ระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2557
อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน

เว็บไซต์ระบบประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดสัมมนานิติวิทยาศาสตร์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
เรื่อง “การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจากศพ”
โดย แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
ในวันอาทิตย์ที่ 5 ม.ค. 2557
ตั้งแต่เวลา 13.00 -15.00 น.