ON AIR

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแถลงข่าว
เรื่อง “ผลกระทบตลาดดิจิตอลที่มีต่อภาคเกษตร”

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 11.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ประจำปี 2560
สำหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับหลักสูตร
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
เวลา 8.30 – 16.30 น.  ณ คณะประมง วิทยาเขตบางเขน


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ประจำปี 2560
สำหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับคณะ วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ คณะประมง วิทยาเขตบางเขน


ถ่ายทอดสดการแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริง เรื่องเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด”
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


ประชุมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบ้งคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. 2561
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี