ON AIR

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปี พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562


สำนักงานบริการวิชาการ จัดการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “ไทยปลูกได้แน่หรือ กัญชา-กัญชง”

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


สำนักงานบริการวิชาการ จัดการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “วางอนาคตการบริหารจัดการน้ำไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


โครงการสัมมนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เรื่อง “ความท้าทายของอุดมศึกษากับการบริหารความเสี่ยงในระบบ ERM”

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 9.00-12.30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


การแสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 


โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
เรื่อง “สร้างความภูมิใจ ร่วมเปลี่ยนแปลงใหม่ มก. ก้าวไกลอย่างยั่งยืน”

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 8.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


โครงการสัมมนาทางวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ
เรื่อง “ครูแนะแนวกับทิศทางการอุดมศึกษายุคใหม่”
และแถลงข่าวโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ 31
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 8.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่พึงประสงค์

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 


ปฐมนิเทศโครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ รุ่นที่ 14
ปีการศึกษา 2562
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมทวี ญาณสุคนธ์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์


ประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2562
เรื่อง “Digital Education and Learning for the Future”

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตบางเขน


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2561

ตามเกณฑ์ สกอ. (ผู้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมิน ฯ)
รุ่นที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.
รุ่นที่ 2 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ คณะประมง ชั้น 3 วิทยาเขตบางเขน


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2561

ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร (หลักสูตรผู้ประเมินหน้าใหม่)
รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 มิถุนายน 2562  เวลา 8.30 – 16.30 น.
รุ่นที่ 2 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2562  เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ คณะประมง ชั้น 3 วิทยาเขตบางเขน


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2561

ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร (หลักสูตรทบทวน)
รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562  เวลา 8.30 – 16.30 น.
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562  เวลา 8.30 – 16.30 น.
รุ่นที่ 3 วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562  เวลา 8.30 – 16.30 น.
รุ่นที่ 4 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562  เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ คณะประมง ชั้น 3 วิทยาเขตบางเขน


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ บางเขน


สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง “การชี้แจงเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ของสายวิชาการตามเกณฑ์ กพอ. ใหม่”

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย”

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์