คลังวิดีโอ

ON AIR

สำนักงานประกันคุณภาพ จัดประชุมชี้แจง
“แนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
ประจำปีการศึกษา 2558”

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน (แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2017)
พ.ศ. 2559 สัมมนาทางวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ
เรื่อง “แนวโน้มและผลกระทบทางการศึกษาในยุค Digital Economy”

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
“การผลิตบัณฑิตเพื่อการแข่งขันในศตวรรษที่ 21”
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

สำนักงานประกันคุณภาพ จัดประชุมชี้แจง
“แนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร สำหรับการประเมินฯ ประจำปีการศึกษา 2558”
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

โครงการประชุมชี้แจง
“การทำหน้าที่เลขานุการผู้ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558”
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี