คลังวิดีโอ

ON AIR

บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อชี้แจงการทำแผนงานและชี้แจงกรณีการรื้อย้ายสะพานข้ามแยกเกษตร กับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งมีพื้นที่ติดอยู่กับบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ)

วันพฤหัสที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน (แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2016)
พ.ศ. 2558 สัมมนาทางวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ
เรื่อง “เจาะลึกแนวทางการศึกษา สู่อาชีพมาแรง”

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น
“ร่างข้อบังคับการบริหารงานบุคคลต่อบทบาทที่ปรับเปลี่ยน”
วันพฤหัสที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประชุมชี้แจงการทำหน้าที่เลขานุการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นเลขานุการผู้ประเมินคุณภาพ ระดับคณะวิชา

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 – 12.00 น.
ณ ห้อง 806 ชั้น 8 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558
เรื่อง “Kasetsart University : The Autonomous University That Shapes The Future”
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1