ON AIR

การป้องกันปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน : การจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิทยากรจาก ปปช.

ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


ปาฐกถาพิเศษ
“การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ”
โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.30 น.
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมการประกาศเจตจำนง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


สำนักงานประกันคุณภาพ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


สำนักงานประกันคุณภาพ ขอเชิญเข้าร่วมฟังและลงคะแนนโหวตการนำเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี