ON AIR

ขอเชิญบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมรับฟัง
การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหา คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564
10.00 น. เป็นต้นไป


ประชุมวิชาการประเพณี
เกษตรศาสตร์ – มหิดล – กองทัพเรือ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 22
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


งานเปิดตัวแอปพลิเคชัน “KUSCC Mobile Application”
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564
เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ 50 ปี


ขอเชิญบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมรับฟัง
การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหา คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
วันพุธที่ 1 กันยายน 2564
10.00 น. เป็นต้นไป


Digital Day #4-64
Technology Tools and Interactive Design for Effective Online Learning
โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
Head of Technical Knowledge Management
AIS – Advanced Info Service Plc.
วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 9:00 – 12:00 น.
ผ่านระบบ KU Webex


ขอเชิญบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมรับฟัง
การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564
10.00 น. เป็นต้นไป


ขอเชิญบุคลากร สบศ. เข้าร่วมรับฟัง
การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
13.30 น. เป็นต้นไป


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง หลักสูตรสองปริญญาระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ NARA Institute of Science and Technology (KU-NAIST Double Degree MOA Signing Ceremony)
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.00-16.30 น.


อบรมเชิงปฎิบัติการ
ตัวอย่างการออกแบบการประเมินและการออกแบบข้อสอบ

ที่ล้วงข้อมูลการเรียนรู้ได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือ
โดย ดร.วีรภัทร์ สุขศิริ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564
13.30-15.30..


ขอเชิญ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมรับฟัง
การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถาม
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564
14.30 น. เป็นต้นไป....


โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 3
ระหว่าง มิถุนายน – กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting

หัวข้อที่ 3 การเขียน Research Proposal และ Research Paper ในบริบทใหม่
โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564
เวลา 9.30-12.00 น.

หัวข้อที่ 2 การจัดพิมพ์หนังสือ ตำรา กับสำนักพิมพ์ มก.
โดย ศ.ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564
เวลา 10.00-11.30 น.

หัวข้อที่ 1 การทำวิจัยและการตีพิมพ์บทความวิจัยสำหรับอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ
โดย รศ.ดร.ชไมภัค เตชะอนันต์ และ รศ.ดร.นภาศรี ทิมแย้ม
วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30-16.30 น.


HR the series EP1
โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล
SDGs KU หนทางสู่ความยั่งยืนในวิถี KU
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เวลา 10.00-12.00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบประชุม Webex meeting