คลังวิดีโอ

ON AIR

1421634918_img

การบรรยายพิเศษ และอภิปรายพิเศษในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ

ครั้งที่ 53 ในหัวข้อ

  • Smart Agriculture “The future of Thailand”
  • ศาสตร์เกษตร 72 ปี กับการขับเคลื่อนประเทศไทย
  • Smart Farmer

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์  2558 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

โครงการประชุมชี้แจง
เรื่อง “พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557″
ให้กับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) ภาคสมัครใจ (รับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540)
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 8.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

สำนักงานประกันคุณภาพ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2557
วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1