ON AIR

เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.มก
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30-18.00 น.


กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 7.30 – 8.30 น.
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ บางเขน


รับฟังสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมินฯ
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2558
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 – 10.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559
ระหว่างวันที่ 24 -26, 28-29 ตุลาคม 2559


ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น “ร่างข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา”
วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี


ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี