คลังวิดีโอ

ON AIR

Brand’s Summer Camp 2016 ปีที่ 27

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
ทั้งในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา
ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อความเข้าใจแนวทางและเกณฑ์การประเมิน
ตลอดจนแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

“สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบประชาคมบางเขน”
หัวข้อ เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ 8
ในวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อชี้แจงการทำแผนงานและชี้แจงกรณีการรื้อย้ายสะพานข้ามแยกเกษตร กับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งมีพื้นที่ติดอยู่กับบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ)

วันพฤหัสที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน (แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2016)
พ.ศ. 2558 สัมมนาทางวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ
เรื่อง “เจาะลึกแนวทางการศึกษา สู่อาชีพมาแรง”

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี