ON AIR

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559
ระหว่างวันที่ 24 -26, 28-29 ตุลาคม 2559


เริ่มออกอากาศประมาณ 11.30-18.30 น.


ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น “ร่างข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา”
วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี


ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี