คลังวิดีโอ

ON AIR

ประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงคู่มือการบริหารคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแนวปฏิบัติ
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ สำนักอธิการบดี
ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประชุมชี้แจงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมายในอาคารควบคุมของรัฐ
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 9.30-12.30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 2

 

สำนักงานประกันคุณภาพ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับหน่วยงานสนับสนุน (สถาบัน สำนัก)
วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 2