คลังวิดีโอ

ON AIR

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
แสดงวิสัยทัศน์และแถลงนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย
ต่อคณะกรรมการสรรหา และบุคลากรมหาวิทยาลัย
ในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ติดตามรับชมย้อนหลังได้แล้ววันนี้

ประชุมชี้แจงรายละเอียด
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. …..

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ 8) เรียบร้อยแล้ว

วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ด้วยวาจา
ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของ ม.เกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2556

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การรายงานผลการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ประจำปีการศึกษา 2556

วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

สัมมนาทางวิชาการครูและอาจารย์แนะแนว
เรื่อง “แนะแนวเจาะลึกทางเลือกการศึกษา สู่อาชีพมาแรงในอนาคต”
วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 8.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี