คลังวิดีโอ

ON AIR

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ สำนักอธิการบดี
ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประชุมชี้แจงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมายในอาคารควบคุมของรัฐ
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 9.30-12.30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 2

 

สำนักงานประกันคุณภาพ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับหน่วยงานสนับสนุน (สถาบัน สำนัก)
วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 2

1421634918_img

โครงการประชุมชี้แจง
เรื่อง “พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557″
ให้กับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) ภาคสมัครใจ (รับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540)
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 8.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

สำนักงานประกันคุณภาพ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2557
วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1