Category Archives: Brands Summer Camp

ครูแนะแนวกับทิศทางการอุดมศึกษายุคใหม่

โครงการสัมมนาทางวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ
เรื่อง “ครูแนะแนวกับทิศทางการอุดมศึกษายุคใหม่”
และแถลงข่าวโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ 31
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 8.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี