Category Archives: ประกันคุณภาพ

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
และรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-10.30 น.
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์

ชี้แจงการทำหน้าที่เลขานุการคณะประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2560

โครงการชี้แจงการทำหน้าที่เลขานุการคณะประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทีมเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
รุ่นที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
สำหรับผู้บริหารระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา หรือเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 12-13 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ คณะประมง วิทยาเขตบางเขน

เนื้อหาการอบรมวันที่ 13 มิถุนายน

เนื้อหาการอบรมวันที่ 12 มิถุนายน

วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
รุ่นที่ 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
สำหรับผู้บริหารระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา หรือเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 4-5 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ คณะประมง วิทยาเขตบางเขน

เนื้อหาการอบรมวันที่ 5 มิถุนายน 2561

เนื้อหาการอบรมวันที่ 4 มิถุนายน 2561