Category Archives: ประกันคุณภาพ

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA, OBE

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA
ระยะที่ 1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรโดยยึดหลักการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE: Outcome Base Education)
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การอบรมช่วงเช้า

การอบรมช่วงบ่าย

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA, OBE

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA
ระยะที่ 1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรโดยยึดหลักการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE: Outcome Base Education)
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การอบรมวันที่ 8 ก.ค. ช่วงเช้า

การอบรมวันที่ 8 ก.ค. ช่วงบ่าย

อบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้ประเมินใหม่)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้ประเมินใหม่)
ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุณอินทรัมพรรย์ คณะประมง
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้ประเมินใหม่)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้ประเมินใหม่)
ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุณอินทรัมพรรย์ คณะประมง
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 (สำหรับเลขานุการ)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2562 (สำหรับเลขานุการ)
ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุณอินทรัมพรรย์ คณะประมง
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563