Category Archives: ประกันคุณภาพ

โครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 13

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 2561

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00-15.00 น.
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์

การรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

การประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
และรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2561
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-11.00 น.
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
ตามเกณฑ์ สกอ. (ผู้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมิน ฯ)
รุ่นที่ 2 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ คณะประมง ชั้น 3 วิทยาเขตบางเขน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
ตามเกณฑ์ สกอ. (ผู้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมิน ฯ)
รุ่นที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ คณะประมง ชั้น 3 วิทยาเขตบางเขน