Category Archives: อื่น ๆ

“ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น
“ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การสรรหาอธิการบดี การแต่งตั้งและถอดถอนคณบดีและรองคณะบดี การแต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ”
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี
<เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง>

ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
วันพุธที่ 23  ธันวาคม2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ซึ่งมีร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 6 ฉบับ

สภา มก. พบประชาคมบางเขน

“สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบประชาคมบางเขน”
หัวข้อ เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ 8
ในวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ท่านที่รับชมผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย หากภาพวิดีโอด้านล่างไม่ปรากฎ
กรุณา login ก่อนการรับชม