Category Archives: อื่น ๆ

รายการ คุย IT กับพี่เป็ด พี่ต๋อย

รายการ คุย IT กับพี่เป็ด พี่ต๋อย
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 10.40 – 11.45 น.
ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

รายการ คุย IT กับพี่เป็ด พี่ต๋อย

รายการ คุย IT กับพี่เป็ด พี่ต๋อย
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

รายการ คุย IT กับพี่เป็ด พี่ต๋อย

รายการ คุย IT กับพี่เป็ด พี่ต๋อย
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.