Category Archives: อื่น ๆ

งานวันคล้ายสถาปนาครบรอบปีที่ 21 มก.ฉกส.

งานวันคล้ายสถาปนาครบรอบปีที่ 21 มก.ฉกส.
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์
อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๐

๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๐
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดสกลนคร
วันอังคาร ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

การป้องกันปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

การป้องกันปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน : การจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิทยากรจาก ปปช.

ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมการประกาศเจตจำนง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมการประกาศเจตจำนง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน